AJ BEZ SÚDOV…

Zdenka Kramplová

Ako je to s novelou zákona o mediácii?

Podľa informácií prednesených pani Denisou Vargovou z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na 4.medzinárodnej konferencii európskych mediátorov v Bratislave, MS SR pripravuje novelu zákona č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa jej vyjadrenia bude novela zameraná hlavne na dohľad ministerstva nad činnosťou mediátorov registrovaných MS SR, ako aj riešenie sťažností mediátorov. Novela by mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania v decembri tohto roku. Z vyjadrenia pracovníčky ministerstva však bolo cítiť, že tento rezor má záujem predovšetkým na „pritiahnutí uzdy“ pre prácu mediátorov, hoci sa táto činnosť v našich podmienkach zatiaľ len ťažko rodí a vžíva do myslenia ľúdí. Pokračovať v čítaní

Konflikt a jeho vnímanie

Slovo konflikt je latinského pôvodu – conflictus – a znamená stret, zrážku. Jeho predpona con, znamená spolu, dohromady s niečím a kmeň slova odvodený od slovesa fligo – udrieť, buchnúť, niekoho niečím zasiahnuť. Významovo vyjadruje vzájomný zásah, zrážku, vzájomné zasahovanie. Konflikt je všeobecným javom a je prirodzenou súčasťou ľudského života vo všetkých jeho oblastiach. Či už je to oblasť pracovných, priateľských, rodinných, susedských vzťahov, v každej z nich má konflikt svoje pevné miesto. Jedna z odborných definícií hovorí o tom, že „konflikt je proces, v ktorom jedna strana vynakladá vedomé úsilie vo forme blokujúcich aktivít s cieľom zmariť snahy inej strany za účelom znemožniť dosiahnutie jej zámerov alebo sledovanie jej záujmov.“ Pokračovať v čítaní

Mediácia z pohľadu histórie

Podľa definície Ch. Moora (1986:14) je mediácia:

“…intervencia tretej strany do sporu, alebo vyjednávania, ktorá je pre obe strany akceptovateľná, nestranná a neutrálna a nemá žiadnu autoritatívnu rozhodovaciu moc zasahovať z pozície nadriadenej autority, alebo inštitúcie.”

Mediácia, ako činnosť sa vyskytovala už vo veľmi dávnych časoch. Historici predpokladajú, že už v časoch Féničanov, v ich rozvinutom obchode (pravdepodobne aj v Babylone). Podobne ako aj v antickom Grécku (kde sa mimo manželský mediátor nazýval proxenetas) a neskôr aj v Rímskej civilizácii poznali v práve mediáciu. Pokračovať v čítaní

IV. medzinárodná konferencia mediátorov EMNI v Bratislave

P1050258-upr-1V dňoch 18. a 20. apríla 2013 hostila Bratislava IV. Celoeurópsku konferenciu mediátorov EMNI pod mottom „Mediácia pomôže vydláždiť cestu z krízy“. Záštitu nad touto konferenciou prevzal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Konferencie sa zúčastnili mediátori z 18 európskych štátov a venovali sa témam praktického využitia mediácie v praxi ako jedného z možných alternatívnych spôsobov riešenia sporov a konfliktov. Pokračovať v čítaní

Odborná publikácia pre mediátorov od Dany Potočkovej

Nejlepší je domluvit se aneb prủvodce mediačním procesem

Túto „čertvú“  zaujímavú publikáciu vydalo ALFON, s.r.o. v Prahe v roku 2013.  Poskytuje informáciu o vývoji mediácie v Európe a v Čechách a oboznamuje čitateľov so základnými princípmi a technikami mediačného procesu. Súčasne dáva možnosť naučiť sa formulovať obsah mediačnej dohody tak, aby takáto dohoda bola jasná, zrozumiteľná a vyvážená pre strany sporu. Pokračovať v čítaní