AJ BEZ SÚDOV…

Efektívne a rýchle riešenie sporov bez súdu: Využiť ho môžete aj vy >


> Nech už ste akokoľvek pokojná povaha a bezkonfliktný typ jedinca, môže sa vyskytnúť, že vás z času načas zaskočia nepríjemné problémy vyplývajúce z odlišnosti názorov na isté veci, postojov, prianí či hodnôt. Konflikty a spory sprevádzajú nejedno manželstvo, objavujú sa aj medzi kamarátmi, spolupracovníkmi, susedmi, podnikateľmi. Ako ich možno vyriešiť?
>
> Určite pomôže, ak prevezmete vlastnú zodpovednosť za vyriešenie problému. Otvorená komunikácia oboch strán je veľmi dôležitá pri riešení sporu. Treba sa však vyrovnať s emóciami a nechať ich za dverami, inak si zablokujete cestu k vyriešeniu problému. Podstatou musí byť videnie vecného problému, nie hľadanie vinníka či spôsobu, ako ručne a stručne vec vybaviť.
>
> Ako však von z kolotoča sváru, aby neutrpela vaša psychika? Asi bežať na súd. Tento tradičný spôsob riešenia  by zvolila väčšina. Málokto vie, že jestvujú aj iné efektívnejšie a zmysluplnejšie formy mimosúdneho riešenia sporu, ktoré sú slobodne k dispozícii a vedú ku konštruktívnemu riešeniu konfliktov.
>
> Pri negociácii si vystačíte sami
>
> Je najjednoduchším spôsobom. V tomto procese riešenia konfliktu si vystačíte sami, pokiaľ viete pomenovávať veci pravými menami a s druhou stranou komunikovať tak, aby ste sa dokázali dohodnúť či vyriešiť konflikt. Výsledkom by mala byť obojstranná spokojnosť. Uvedený spôsob by bol najideálnejší, avšak, ak už hrmí a blýska sa medzi sporovými stranami, tak asi bude nepoužiteľný.
>
> Asistencia tretej strany
>
> Ak vaše vyjednávacie schopnosti v komunikácii považujete za nie dostatočné, môžete konflikt riešiť facilitáciou. Pri jeho riešení bude intervenovať tretia strana, a to podľa pravidiel, s ktorými súhlasili obe zúčastnené strany. Facilitátor sa snaží prostredníctvom nich pomôcť jednotlivým stranám dosiahnuť dohodu. Každá zo zúčastnených strán má vytvorený dostatočný priestor na vyjadrenie svojho názoru a postoja a musí byť ochotná a schopná opustiť svoje videnie skutočnosti. Facilitátor potom pracuje na základe zachytených informácií a pomáha k efektívnej komunikácii a úspešnému ukončeniu celého procesu.
>
> Mediácia poslúži aj najväčším nepriateľom
>
> Vhodnou formou riešenia sporu vo fáze, keď sporové strany spolu nerozprávajú, je mediácia. Mediátor sa usiluje dôverným neformálnym spôsobom dosiahnuť, aby sporové strany dokázali konštruktívne komunikovať, viesť kultivovaný dialóg a obojstranne hľadať možnosti riešenia.
>
> „S pojmami negociácia a facilitácia sa stále častejšie stretávame v súvislosti s komunikáciou v práci medzi kolegami, s klientmi a medzi obchodnými partnermi. Už menej známy je však na Slovensku pojem mediácia na pracovisku alebo „workplace mediation“, ktorá si už v zahraničí vybudovala svoje stabilné miesto. Mediácia na pracovisku je nástroj na priebežné riešenie sporov, ktorý prispieva k celkovej lepšej atmosfére na pracovisku a vytvára tak motivujúcu firemnú kultúru pre zamestnancov,“ uviedla mediátorka, negociátorka a konzultantka pre firemnú kultúru MSc. IBN Romana Synková, B.S.B.A., ktorá sa na túto oblasť špecializuje.
>
>
>
> Blen na jazyku – začína cesta k dohode…
>
> Mediácia sa nezaoberá minulosťou, ale budúcnosťou. Napriek tomu väčšinu mediácií sprevádzajú emócie, kedy klienti potrebujú vykričať všetky staré krivdy, dostať zo seba to, čo ich už dlho trápi. „Najmä ak ide o rozvádzajúci sa pár, ktorý sa nachádza v kríze už dlhšiu dobu. Vtedy je mediátor svedkom „prepierania špinavej bielizne“ a dozvie sa aj veci toho najintímnejšieho charakteru. Preto je veľmi dôležitá osoba mediátora a jeho prístup ku klientom. Musia mu plne dôverovať. Na to, aby si získal ich dôveru, musí byť v prvom rade neutrálny. To znamená, že ani jeden z klientov nemá pocit, že je na strane toho druhého, resp. obaja si myslia, že je práve na tej jeho strane. Keď si mediátor získa dôveru klientov a klienti sa chcú dohodnúť -  je veľmi pravdepodobné, že k dohode dospejú,“ priblížila mediátorka zaoberajúca sa rodinnými spormi Ing. Bronislava Švehláková.
>
> Riešenie problémov za krátky čas
>
> Mediácia je veľmi konštruktívna metóda. Za relatívne krátky čas môžu strany vyriešiť spory, ktoré vyzerali neriešiteľne. „Ak hovoríme o rodinných sporoch, medzi ktoré patria najmä rozvody a s tým súvisiace problémy (dohody o deťoch, výživnom, majetku), tak v tejto oblasti vidím mediáciu ako veľmi účinný spôsob zmiernenia napätia medzi sporovými stranami. Manželia, ktorí sa dohodnú vopred o deťoch, príp. aj o následnom rozdelení majetku, majú záruku, že ich rozvod bude naozaj „dôstojný“. To znamená bez konfliktov, hádok, a najmä so šancou, že aj v budúcnosti vyriešia svoje spory. Lebo ako partneri síce končia, ale ako spolurodičia ostávajú navždy. Spoločným menovateľom všetkých rozvodov je veľmi zlá komunikácia, ktorá im bráni dohodnúť sa, aj keby sa dohodnúť chceli. Napriek tomu, že sa počúvajú, nepočujú sa. Mediátor je tam práve preto, aby im pomohol pochopiť pohľad toho druhého. Úspešným záverom mediácie je dohoda strán, t. j. jednoznačná výhra oboch zúčastnených,“ vysvetlila B. Švehláková.
>
> V prípade konfliktov na pracovisku je podľa  R. Synkovej najčastejšou príčinou zlyhanie komunikácie, resp. nedorozumenie, ktoré môže vyústiť až do narušenia pracovnej morálky a odchodu zamestnancov. „Mediácia môže rýchlo a efektívne pomôcť stranám nájsť spoločnú reč a obnoviť narušený vzťah, čo prináša úľavu pre zainteresovaných zamestnancov a taktiež šetrí náklady zamestnávateľa,“ podčiarkla R. Synková.
>
> Samozrejme, aj pri mediácii sa môže stať, že strany sa nedohodnú a budú musieť pokračovať v súdnom konaní. „Z praxe môžem povedať, že viac ako 85 % mediačných prípadov končí uzatvorením dohody,“ dodala B. Švehláková.
>
>
>
> Prípady vhodné na mediáciu
>
> Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Dá sa povedať, že na mediáciu sú vhodné skoro všetky spory, ktoré nespadajú do oblasti trestného práva. Podľa zákona č. 420/2004 Z. z. sa ňou riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodné záväzkové a pracovnoprávne vzťahy.  Mediačné dohody podľa ministerstva vnútra nájdu široké uplatnenie v oblasti:
>
> ·         rodinných sporov – konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi, úteky z domova a pod.
>
> ·         úpravy rodičovských práv a povinností po rozvode,
>
> ·         majetkoprávnych vysporiadaní manželov,
>
> ·         susedských sporov (domáce zvieratá, hluk, parkovanie, podmienky údržby a majetku),
>
> ·         obchodných a spotrebiteľských sporov (kontrakty, služby, parkovanie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy), rozviazanie partnerstva, kontraktačné záležitosti (platby, poskytovanie služieb, spokojnosť zákazníka a pod),
>
> ·         pracovných sporov (kolektívne vyjednávanie a plnenie kolektívnych dohôd, neplatné rozviazanie pracovného pomeru, diskriminácia a násilie na pracovisku – mobbing, bossing- a pod.),
>
> ·         sporov medzi spoločníkmi (usporiadanie právnych vzťahov subjektov práva v likvidácii),
>
> ·         zdravotníctva či environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach.
>
> ·         školstva (konflikty medzi žiakmi, medzi učiteľmi, žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi)
>
> Prípady nevhodné na mediáciu
>
> Mediáciou sa neodporúča riešiť spory, ktoré sú spojené so závislosťou od návykových látok, ale tiež napr. také, kde je jedna strana výrazne znevýhodnená pred druhou.
>
> Ušetrite na súdnom spore
>
> Ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku.  Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.
>
> “Človek môže ušetriť nielen na súdnych poplatkoch, ale tiež na odmenách advokátom. Dôstojné a slušné riešenie umožňuje využiť služby jedného odborníka spoločne. Mediátor si môže prizvať právnika ktorý skontroluje, či sú právne úkony v poriadku. My mediátori napomáhame dosiahnutiu dohody. Nemáme ambíciu zasahovať  do práce advokátov, ktorá musí byť vykonaná odborne. Vieme ale ponúknuť vhodnú alternatívu. Sama spolupracujem s niekoľkými advokátmi, ktorí mi dohody,  ku ktorým klienti dospejú, patrične sformulujú. Poplatky sú omnoho menšie a delia sa medzi obe strany,” objasnila B. Švehláková.
>
> Kde nájsť mediátora?
>
> Na osobe mediátora sa musia strany dohodnúť. Vybrať si ich možno zo zoznamu mediátorov zapísaných v oficiálnom registri Ministerstva spravodlivosti SR. Mediácia je dobrovoľná a každá zo strán má možnosť ju kedykoľvek ukončiť. Podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii majú možnosť mediátora v ktorejkoľvek etape mediačného konania odvolať.
>
> Koľko zaplatíte?
>
> Mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za jeho výkon činnosti sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. „Každý mediátor má svoj cenník. Ceny sa pohybujú od cca 20 €/h pri občianskych sporoch nemajetkových až po cca 70 €/hod. pri majetkových občianskych sporoch,“ upresnila B.  Švehláková.