AJ BEZ SÚDOV…

Služby

Mediácia v občianskych sporoch

Riešenie otázok občianskeho spolunažívania, susedské spory. Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami, spoluvlastnícke spory.

Mediácia v oblasti obchodných vzťahov

Riešenie sporov medzi spolumajiteľmi firiem, medzi firmou a zákazníkom, nedodržanie obchodných zmlúv, spotrebiteľské spory.

Mediácia rodinná

Riešenie rozvodovej a porozvodovej situácie /vysporiadanie majetku po rozvode, starostlivosť o deti po rozvode, výživné na deti a tiež na rozvedeného manžela po rozvode/, usporiadanie bytových otázok, majetkové a dedičské spory v rámci rodiny.

Mediácia pri sporoch s úradmi

Riešenie konfliktov pri posudzovacích a odvolacích procesoch na úrovni štátnej správy a samosprávy, vytváranie mimosúdnych dohôd.

Mediácia v pracovno-právnych sporoch a zamestnaneckých sporoch

Riešenie sporov medzi nadriadenými a podriadenými, medzi jednotlivými oddeleniami a podobne.