AJ BEZ SÚDOV…

Články

Konflikt a jeho vnímanie

Slovo konflikt je latinského pôvodu – conflictus – a znamená stret, zrážku. Jeho predpona con, znamená spolu, dohromady s niečím a kmeň slova odvodený od slovesa fligo – udrieť, buchnúť, niekoho niečím zasiahnuť. Významovo vyjadruje vzájomný zásah, zrážku, vzájomné zasahovanie. Konflikt je všeobecným javom a je prirodzenou súčasťou ľudského života vo všetkých jeho oblastiach. Či už je to oblasť pracovných, priateľských, rodinných, susedských vzťahov, v každej z nich má konflikt svoje pevné miesto. Jedna z odborných definícií hovorí o tom, že „konflikt je proces, v ktorom jedna strana vynakladá vedomé úsilie vo forme blokujúcich aktivít s cieľom zmariť snahy inej strany za účelom znemožniť dosiahnutie jej zámerov alebo sledovanie jej záujmov.“ Pokračovať v čítaní

Mediácia z pohľadu histórie

Podľa definície Ch. Moora (1986:14) je mediácia:

“…intervencia tretej strany do sporu, alebo vyjednávania, ktorá je pre obe strany akceptovateľná, nestranná a neutrálna a nemá žiadnu autoritatívnu rozhodovaciu moc zasahovať z pozície nadriadenej autority, alebo inštitúcie.”

Mediácia, ako činnosť sa vyskytovala už vo veľmi dávnych časoch. Historici predpokladajú, že už v časoch Féničanov, v ich rozvinutom obchode (pravdepodobne aj v Babylone). Podobne ako aj v antickom Grécku (kde sa mimo manželský mediátor nazýval proxenetas) a neskôr aj v Rímskej civilizácii poznali v práve mediáciu. Pokračovať v čítaní