AJ BEZ SÚDOV…

Etický kódex

EURÓPSKY KÓDEX SPRÁVANIA PRE MEDIÁTOROV

Tento kódex správania stanovuje viacero zásad, ku ktorým sa individuálni mediátori môžu zaviazať z vlastného rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť. Má platiť na všetky druhy mediácie v občianskych i obchodných veciach. Na účely kódexu je mediácia definovaná ako postup, pri ktorom sa dve alebo viaceré zúčastnené strany dohodnú na ustanovení tretej strany – ďalej len „mediátora“, ktorá má pomôcť zainteresovaným stranám vyriešiť spor dosiahnutím dohody bez súdneho konania a bez ohľadu na to, ako by sa takýto proces nazýval alebo bežne označoval v jednotlivých členských štátoch. Dodržiavaním kódexu nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ani pravidlá, ktoré platia pre jednotlivé povolania.

1. SPÔSOBILOSŤ A USTANOVOVANIE MEDIÁTOROV

1.1 Spôsobilosť

Mediátori musia byť spôsobilí a vyznať sa v procese mediácie. Relevantnými faktormi v tomto smere sú patričná odborná príprava a neustále doplňovanie ich vzdelania a praktických zručností v oblasti mediácie so zreteľom na všetky relevantné normy či systémy akreditácie.

1.2 Ustanovovanie

Mediátor nadviaže kontakt so zúčastnenými stranami s cieľom nájsť vhodné termíny na uskutočnenie mediácie. Predtým, než súhlasí s ustanovením, si mediátor musí overiť, že má potrebnú kvalifikáciu a spôsobilosť na vedenie mediácie, a na požiadanie poskytne zainteresovaným stranám informácie o svojej kvalifikácii a odbornej praxi.

1.3 Reklama a propagácia služieb mediátora

Mediátori môžu propagovať svoju činnosť profesionálnym, pravdivým a čestným spôsobom.

2. NEZÁVISLOSŤ A NESTRANNOSŤ

2.1 Nezávislosť a neutralita

Mediátor nesmie konať alebo, ak už začal, pokračovať v konaní bez toho, aby zverejnil všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť, či zapríčiniť konflikt záujmov, alebo ktoré by sa za také mohli považovať. Povinnosť zverejnenia je nepretržitá povinnosť počas celého procesu. K takýmto okolnostiam patria:

  • akékoľvek personálne alebo služobné vzťahy k jednej zo strán,
  • akékoľvek finančné alebo iné záujmy na výsledku mediácie, či už priame alebo nepriame, alebo
  • ak mediátor alebo člen jeho firmy konal z poverenia jednej zo strán z akéhokoľvek iného titulu ako titulu mediátora. V takýchto prípadoch mediátor môže súhlasiť s mediáciou alebo v nej pokračovať za predpokladu, že si je istý svojou schopnosťou vykonať mediáciu úplne nezávisle a neutrálne pri zaručení úplnej nestrannosti a že zainteresované strany s tým výslovne súhlasia.

2.2 Nestrannosť

Mediátor koná vždy nestranne vo vzťahu k zainteresovaným stranám a usiluje sa konať tak, aby to bolo zrejmé a jeho povinnosťou je slúžiť z hľadiska mediačného postupu všetkým zainteresovaným stranám rovnako.

3. DOHODA O MEDIÁCII, PROCES, RIEŠENIE SPORU A POPLATKY

3.1 Postup

Mediátor si overí, či mediačné strany porozumeli charakteru mediačného procesu a úlohe mediátora a zainteresovaných strán v tomto procese. Mediátor musí predovšetkým zabezpečiť, aby zainteresované strany pred začatím mediácie pochopili a výslovne odsúhlasili podmienky dohody o mediácii, najmä všetky relevantné ustanovenia o zachovávaní dôvernosti, ktorými je viazaný mediátor a zainteresované strany. Dohoda o mediácii sa vyhotovuje písomne, ak o to zainteresované strany požiadajú. Mediátor vedie konanie náležitým spôsobom s prihliadnutím na okolnosti prípadu vrátane možného nerovnakého postavenia strán a potreby dodržiavania zákonov, prípadných želaní vyslovených stranami a potreby urýchleného vyriešenia sporu. Strany sa môžu podľa vlastného uváženia dohodnúť s mediátorom na spôsobe mediačného konania, pričom sa opierajú o vymedzený súbor pravidiel alebo iný základ. Ak to mediátor pokladá za účelné, môže jednotlivé strany vypočuť oddelene.

3.2 Spravodlivosť procesu

Mediátor zabezpečí, aby všetky zainteresované strany mali primeranú možnosť zapojiť sa do konania. Mediátor v prípade potreby informuje zainteresované strany a môže ukončiť mediáciu, ak: - došlo k dohode, ktorá sa mediátorovi zdá nevykonateľná alebo nezákonná z hľadiska okolností prípadu a posudzovacej právomoci mediátora, alebo - mediátor usúdi, že nie je nádej, aby sa ďalšou mediáciou dosiahlo vyriešenie sporu.

3.3 Ukončenie konania

Mediátor prijme všetky potrebné opatrenia, aby akákoľvek dohoda bola dosiahnutá pri vedomom a informovanom súhlase všetkých strán a aby všetky zainteresované strany porozumeli podmienkam dohody. Sporné strany môžu odstúpiť od mediácie kedykoľvek a bez akéhokoľvek odôvodnenia. Mediátor môže na žiadosť zainteresovaných strán a v rámci rozsahu svojej právomoci informovať zainteresované strany o tom, ako majú formulovať dohodu a aké sú možnosti, aby dohoda bola vykonateľná.

3.4 Poplatky

Pokiaľ to nie je osobitne stanovené, mediátor musí poskytnúť zainteresovaným stranám vždy kompletné informácie o spôsobe odmeňovania, ktorý mieni uplatniť. Nesmie prijať mediáciu predtým, než všetky zainteresované strany odsúhlasia zásady jeho odmeňovania.

4. DÔVERNOSŤ

Mediátor zaobchádza dôverne so všetkými informáciami, ktoré sa objavili v rámci mediácie alebo v súvislosti s ňou, vrátane skutočnosti, že k mediácii dochádza alebo k nej došlo, ak tomu nebránia zákonné dôvody alebo dôvody verejného poriadku. Žiadne informácie poskytnuté mediátorovi ako dôverné jednou zo zainteresovaných strán nesmú byť poskytnuté ostatným stranám bez súhlasu alebo ak to neukladá zákon.