AJ BEZ SÚDOV…

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie sporu. Je to spôsob, ako pomocou tretej nezávislej strany – mediátora vyriešiť problém, ktorý máme s niekým iným. Pomáha zistiť, o čo nám aj druhej strane ide v danom konflikte a hľadať prijateľné riešenia tak, aby všetci boli spokojní a mohli sa opäť na ulici pozdraviť. Mediáciou možno riešiť akýkoľvek spor medzi ľuďmi. Jedinou podmienkou je, že títo ľudia sa skutočne chcú dohodnúť, aby sa zbavili trápenia alebo stresu z nedoriešených záležitostí. Mediácia je dobrovoľná, neverejná a dôverná.

U nás je táto metóda relatívne nová, ale v zahraničí sa využíva desiatky rokov v rôznych oblastiach, pretože je to moderný, kultúrny a najmä inteligentný spôsob riešenia sporov. Mediáciu je možné použiť aj v prípade, keď už začalo súdne konanie a začať riešiť spor u mediátora má z hľadiska plynutia lehôt a premlčania práv rovnaký účinok ako podanie žaloby na súd. Úlohou mediátora je vytvoriť pokojnú atmosféru na riešenie sporu a zamerať sa na záujmy strán sporu, no nie na právne aspekty sporu, pretože mediátor nie je sudca. Musí však spĺňať podmienky stanovené zákonom číslo 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a byť registrovaný na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v registri mediátorov. Mediátor je odborník na efektívne vyjednávanie a je nezávislý a neutrálny vo vzťahu k stranám konfliktu.

Výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá má písomnú formu a je pre zúčastnené strany záväzná. Mediačná dohoda zohľadňuje priania, záujmy a očakávanie oboch strán, medzi ktorými vznikol konflikt. V prípadoch, keď je už sporná vec na súde, môžete dohodu predložiť súdu a je vysoko pravdepodobné, že ju súd schváli.