AJ BEZ SÚDOV…

Mediačná dohoda

Mediačná dohoda je dohoda, ktorá vznikla ako výsledom mediácie. Má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná formou notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Výsledná mediačná dohoda je potvrdená podpisom zúčastnených strán an mediácii a mediátorom.

Štatistiky z rôznych európskych štátov ukazujú, že priemerne 75 % mediácií končí úspešným uzavretím mediačnej dohody. V ostatných prípadoch je mediačný proces ukončený väčšionou odstúpením niektorej zo strán , vzájomnou dohodou všetkých zúčastnených na mediácii už nepokračovať alebo odstúpením mediátora.