AJ BEZ SÚDOV…

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním. Mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, dostanú späť 50 % zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne. Úvodná konzultácia je zdarma.

 

Mediácia v občianskych sporoch/susedské, rodinné, manželské a partnerské spory, komunitné spory

 • nemajetkové                                                     20 €/hodinu
 • majetkové do 2000€                                          50 €/hodinu
 • majetkové nad 2000 €                                       100 €/hodinu

Mediácia v štátnej správe  a územnej samospráve

 • nemajetkové a pracovnoprávne spory                30 €/hodinu
 • majetkové spory  do 3320 €                              30 €/hodinu
 • nemajetkové spory nad 3320 €                          5% z hodnoty

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore /FO a PO/

 • nemajetkové spory FO podnikatelia                    50 €/hodinu
 • nemajetkové spory PO podnikatelia                    100€/hodinu
 • majetkové spory v závislosti od hodnoty majetku v spore a náročnosti sporu.


 • Ceny sú konečné. Nie som platiteľom DPH.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníkov mediácie.
 • Účastníci mediácie   sa môžu dohodnúť na tom, kto zaplatí mediáciu, môže to byť iniciátor mediácie alebo sa účastníci  podelia spoločne o náklady na mediáciu.